Skorzystaj z Programu
Skorzystaj z Programu

Identyfikacja potrzeb rozwojowych

Baza podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Skorzystaj z Programu

Identyfikacja potrzeb rozwojowych

Baza podmiotów świadczących usługi rozwojoweW Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój są obecnie prowadzone najbardziej zaawansowane prace związane z uruchamianiem poszczególnych instrumentów wsparcia. Budżet programu wynosi 4,69 mld euro. 13 stycznia 2015 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a PARP, w którym agencja została wskazana jako Instytucja Pośrednicząca dla programu.

Głównym celem działań realizowanych przez PARP w ramach POWER jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Jest to odpowiedź na główne wyzwanie, stojące przed rynkiem pracy w Polsce, spowodowane przez niekorzystne trendy demograficzne, zmniejszającą się liczbę osób w wieku produkcyjnym oraz problemy rekrutacyjne, na jakie napotykają zarówno przedsiębiorcy jak i osoby szukające pracy. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 PARP będzie aktywnie działać w tym obszarze.

Zaplanowane zostały m.in. następujące działania:

  • uruchomienie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, który zapewni powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Wykorzystanie Rejestru Usług Rozwojowych ułatwi potencjalnym użytkownikom (np. przedsiębiorcom) poszukiwanie oferty odpowiadającej na ich specyficzne potrzeby;
  • uruchomienie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, stanowiącego narzędzie wspierające modernizację i projakościową zmianę systemu kwalifikacji w Polsce oraz sprzyjające integracji różnych podsystemów kwalifikacji (usprawnienie procesów rekrutacji pracowników, ułatwienie mobilności pracowników na polskim i europejskim rynkach pracy, otworzenie nowych możliwości nabywania kwalifikacji niezależnie od tego gdzie, jak i kiedy nastąpiło osiągnięcie efektów uczenia się);
  • kontynuacje badania Bilans Kapitału Ludzkiego, najbardziej obszernego badania rynku pracy w Polsce dającego od 2010 r. szczegółowe informacje o zachodzących na nim zmianach, wspomagającego tworzenie instrumentów wsparcia, odpowiadających na konkretne potrzeby.

PARP będzie organizowała ponadto prace Rady Programowej ds. Kompetencji, która będzie składała się z przedstawicieli kluczowych ministerstw, przedsiębiorców, uznanych autorytetów ze świata nauki. Zadaniem Rady będzie rekomendowanie rozwiązań pozwalających na włączenie i większy wpływ przedstawicieli firm na kształt edukacji. W 15 branżach będą funkcjonowały także Rady Sektorowe ds. Kompetencji, które będą gromadziły przedstawicieli przedsiębiorstw, edukacji i administracji. Celem ich prac będzie ocena luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach i wypracowywanie systemowych rozwiązań, które zwiększą dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb przedsiębiorców w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki.

 

poir logo3 power logo3popw logo3