78,1% tyle wynosi średnia stopa zatrudnienia młodych absolwentów szkół wyższych w Unii Europejskiej, z kolei 47,3% uczniów szkół średnich II stopnia UE została włączona do zawodowego strumienia kształcenia w 2015 roku. W Polsce wskaźnik zatrudnienia absolwentów jest nieco niższy niż średnia UE i wynosi 76,4%. Z kolei ogólne wydatki publiczne na edukację jako odsetek PKB w Polsce wyniosły 0,51%, czyli poniżej średniej europejskiej, która wynosi 0,54% - takie dane płynął z raportu przygotowanego przez European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).

W Unii Europejskiej zaledwie 28,4% uczniów szkół zawodowych kształcących się na poziomie ponadgimnazjalnym brało udział w programach zawodowych i szkolnych. Udział w kształceniu
i szkoleniu dorosłych nie wzrasta zgodnie z oczekiwaniami – zaledwie 10,8% dorosłych w UE uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu. Chociaż wskaźnik ten jest znacznie wyższy w Danii, Finlandii  i Szwecji, to średnia UE jest nadal poniżej docelowej wartości, która wynosi 15%. Z kolei, blisko 83% przeszkolonych pracowników UE, wierzy, że szkolenia pomogą im podnieść jakość pracy, a 14% pracowników uważa, że potrzebują dalszego szkolenia, aby dobrze radzić sobie ze swoimi obowiązkami.

W Polsce odsetek wszystkich uczniów szkól ponadgimnazjalnych wynosi 50,5%, czyli powyżej średniej UE wynoszącej 47,3% (dane z 2015r.). Jednym z wyzwań, przed którym stoi nie tylko Polska, ale UE jest połączenie uczenia się w szkole z uczeniem poprzez praktykę w miejscu pracy. Kształcenie i szkolenie zawodowe zwiększa dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, zapewniając sprzężenie zwrotne między wymaganiami pracodawców a opracowywaniem i oceną programów nauczania, standardów zawodowych i egzaminowania studentów. W Polsce, absolwenci szkół wyższych rzadziej uczestniczą w dalszej edukacji i szkoleniach niż w krajach UE (odpowiednio: 26,1%, 2,8%). Poziom uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie jest znacznie niższy w Polsce (3,7%) niż w całej UE (10,8%).

44,6% osób w wieku 30-34 lata ukończyło edukację na poziomie wyższym. Odsetek ten jest wyższy niż średnia UE, która wynosi 39,1%. Z kolei, wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lat (69,3%) jest nieco niższy niż w UE (71,0%), wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat z niskim poziomem wykształcenia jest znacznie niższy w Polsce (39,5%) niż w UE (53,6%).

Europejskie i krajowe strategie w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) muszą być oparte na racjonalnych i porównywalnych na szczeblu międzynarodowym dowodach statystycznych. Krajowe przeglądy statystyczne VET to opisowe raporty statystyczne. Dla każdego kraju oceniają i porównują kluczowe aspekty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Wybór opiera się na znaczeniu polityki wskaźników i ich znaczeniu dla osiągnięcia celów strategii "Europa 2020". W zestawieniu wzięto pod uwagę trzy główne wskaźniki: dostępność, atrakcyjność i elastyczność, rozwój umiejętności i znaczenie dla rynku pracy oraz zmiany i tendencje na rynku pracy.

Więcej informacji:

UE: www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/updated-vet-statistics-available-cedefop-website?NL=79

PL: www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-overviews-vet-poland