Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 na dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.12 – Rady" albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP w terminie: od 30 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. od 30 marca 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Decyduje chwila złożenia wniosku do PARP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty mające na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:

  • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
  • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
  • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,
  • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
  • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami mogą być:

1) Przedsiębiorcy;

2) Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

4) Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.);

5) Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

6) Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;

7) Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

8) Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7,8 mln zł, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości alokacji wskazanej w Wykazie sektorów gospodarki objętych konkursem wraz z maksymalną kwotą alokacji przeznaczoną na dofinansowanie projektu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie maksymalnie 5 projektów, mających na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji w 5 różnych sektorach gospodarki, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Składany w konkursie projekt może dotyczyć tylko jednego sektora gospodarki.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Pełna dokumentacja do Działania 2.12