Baza Usług Rozwojowych dostępna na uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych na uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Polski rynek szkoleń na przestrzeni ostatnich 20 lat rozwijał się niezwykle dynamicznie. W latach 2001-2005 powstało 22,5% obecnej liczby firm szkoleniowych, po roku 2006 działalność rozpoczęło 41% firm. Jednak największy rozwój rynku miał miejsce w 2008 roku. Szkolenia były jedną z najpopularniejszych form wsparcia wykorzystywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednak dominacja strony podażowej nad popytową ograniczała w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na definiowanie oferty szkoleniowej. W konsekwencji dostępna oferta usług szkoleniowych często odbiegała od faktycznych potrzeb odbiorców wsparcia.

Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pracowników polega na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych jest przedsiębiorca i jego potrzeby. Podejście to jest realizowane równolegle na dwóch poziomach – krajowym i regionalnym. Najważniejszym elementem systemu krajowego jest Baza Usług Rozwojowych.

Baza stanowi narzędzie informatyczne pozwalające na gromadzenie w jednym miejscu informacji nt. podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty. Usługi rozwojowe są prezentowane w Bazie Usług Rozwojowych za pomocą wystandaryzowanego formularza, co ułatwia użytkownikowi porównywanie ofert. Dodatkowym elementem Bazy jest tzw. system oceny usług rozwojowych. Na podstawie ocen przyznanych przez uczestników danej usługi, Bazy Usług Rozwojowych automatycznie tworzy ranking ofert rozwojowych i dostawców usług. Baza daje także możliwość zamówienia przez przedsiębiorcę usługi „szytej na miarę".

Główną grupą docelową Bazy Usług Rozwojowych są przedsiębiorcy i ich pracownicy, którym Baza ma ułatwić poszukiwanie oferty odpowiadającej na ich specyficzne potrzeby. Przedsiębiorca, który planuje przeszkolenie własnych pracowników nie będzie musiał analizować całej listy projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym, ale otrzyma proste narzędzie internetowe z dostępną wyszukiwarką, które pozwoli mu na szybkie dokonanie wyboru usługi.

Drugą grupą docelową są podmioty świadczące usługi rozwojowe, których oferty znajdą się w Bazie Usług Rozwojowych. Uzyskanie wpisu do Bazy przez podmioty świadczące usługi rozwojowe, i tym samym możliwość przedstawiania w niej swojej oferty, warunkowane jest spełnieniem kryteriów potwierdzających potencjał podmiotu do świadczenia usług wysokiej jakości. Kryteria te są bardziej restrykcyjne dla podmiotów, które zadeklarują chęć realizacji usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie z EFS.

Jakie usługi będą dofinansowane?

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne urzędy marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Wartość dofinansowania jest uzależniona od warunków uzyskania wsparcia oferowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Co do zasady poziom dofinansowania wynosi nie mniej niż 50% kosztów usługi.