Zgodnie z przyjętym przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju planem działania na rzecz systemu zapewniania jakości dla Rejestru Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została zobowiązana do opracowania wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych publikowanych w RUR, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług wybieranych przez przedsiębiorców i ich pracowników korzystających ze wsparcia ze środków EFS.

 W związku z powyższym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami zewnętrznymi przygotowała propozycję opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia poszczególnych rodzajów usług rozwojowych oraz instrukcji wypełnienia karty usług dla poszczególnych rodzajów usług zamieszczanych w nowej odsłonie Rejestru Usług Rozwojowych i zaprasza niniejszym do zgłaszania uwag do ww. propozycji. Opracowania dotyczą następujących rodzajów usług:

• usługa szkoleniowa
• usługa o charakterze zawodowym,
• egzamin,
• studia podyplomowe,
• e-learning,
• doradztwo,
• mentoring.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 3 czerwca do 10 czerwca (włącznie) 2016 r. za pomocą „Formularza zgłaszania uwag".

Informujemy jednocześnie, że propozycja opisu wymagań dot. szczegółowych warunków świadczenia usługi coachingu wraz z instrukcją wypełnienia karty usługi podana będzie niebawem na stronach PARP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przewiduje organizację otwartych spotkań konsultacyjnych w celu przedyskutowania treści propozycji. Odbędą się one w siedzibie PARP w terminach:

20.06.2016 r.

Usługa o charakterze zawodowym, usługa szkoleniowa oraz egzamin

21.06.2016 r.

Studia podyplomowe oraz e-learning

22.06.2016 r.

Doradztwo, mentoring oraz coaching

 

W ramach zaplanowanych spotkań konsultacyjnych przewidujemy przeprowadzenie dyskusji z udziałem ekspertów zewnętrznych biorących udział w opracowaniu dokumentacji dotyczącej poszczególnych usług rozwojowych przekazanej Państwu do konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 10 czerwca włącznie jednego reprezentanta z ramienia danej organizacji na wybrane spotkanie konsultacyjne. Jednocześnie, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na poszczególne spotkania za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik).

Informujemy, że liczba miejsc na poszczególne spotkania konsultacyjne jest ograniczona.
Zakwalifikowanie do udziału w wybranych przez Państwa spotkaniach zostanie potwierdzone przez PARP drogą mailową.

Informujemy, że opracowanie wymagań dot. świadczenia poszczególnych rodzajów usług oraz spotkania konsultacyjne są organizowane w ramach projektu „Utrzymanie i rozwój Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)" realizowanego przez PARP w ramach działania 2.3 PO WER.