Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16 na realizację działań doradczych, kierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz procesu negocjacji.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne" (PPP) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP w terminie: od 31 sierpnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Nabór oraz ocena projektów złożonych do konkursu będzie odbywała się w rundach konkursowych.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty doradcze z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt zakłada realizację działań w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji, w tym adekwatnie do potrzeb:

a) działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie koncesji; lub
b) działań doradczych prowadzących do przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa (konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach konkretnego postępowania na wybór partnera prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia ppp; lub
c) działań doradczych prowadzących do przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza

Projekt może dotyczyć jednego, dwóch, jak i wszystkich wskazanych wyżej działań.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy z sektora MMSP, którzy samodzielnie lub w partnerstwie (konsorcjum) z co najmniej 1 MMSP planuje/ją przystąpienie do przedsięwzięcia ppp lub złożył/li wniosek o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego /o udzielenie koncesji i rozpoczął/li lub rozpocznie/ną negocjacje z podmiotem publicznym.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 3 000 000,00 zł, w tym kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 700 000,00 zł.

Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Pełna dokumentacja do Działania 2.2, typ projektu 3