Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok1
(wersja 1 z 30.11.2015 r.)
Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu (w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

I Ogłoszenie: 29 lutego 2016 r.
Nabór: 30 marzec 2016 r. - 29 kwietnia 2016 r.


II Ogłoszenie: 27 czerwca 2016 r.
Nabór: 28 lipca 2016 r. - 18 sierpnia 2016 r. 

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:

a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji.

Łączna alokacja 7 000 000 zł PARP www.parp.gov.pl Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Ogłoszenie:
2 sierpienia 2016 r.

Nabór: 31 sierpnia 2016 r. - 31 marca 2017 r.

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:
a) zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
b) przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji (działanie realizowane w wiązce projektowej z PI 11i – działania skierowane do przedstawicieli administracji publicznej).
3 000 000 zł
PARP www.parp.gov.pl
Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Nabór:
październik 2016 r.
czerwiec 2016 r.
Realizacja przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, w tym m. in.:
1. identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
2. opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP;
3. przygotowanie propozycji planów rozwojowych określających zakres działań niezbędnych do zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia;
4. analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMSP w ramach podmiotowych systemów finansowania i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych;
5. upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).
33 533 125 zł  PARP www.parp.gov.pl Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych Ogłoszenie:
29 lutego 2016 r.
Nabór:
30 marzec 2016 r. - 13 czerwca 2016 r.

Projekty dotyczące powołania i funkcjonowania 5 sektorowych rad ds. kompetencji.

7 800 000 zł PARP www.parp.gov.pl  

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.power.gov.pl). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

Harmonogram naborów wniosków na rok 2015

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 rok

 

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.