Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok1
(wersja 1 z 09.11.2016 r.)
Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania Planowany termin rozpoczęcia naborów Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu
(w zł)
Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje
Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

ogłoszenie konkursu:
  31 marca
2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków:
 30 kwietnia 2017 r.

-

zakończenie naboru wniosków:

18 sierpnia
2017 r.

Wsparcie udzielone będzie na realizację projektów: szkoleniowych i doradczych, skierowanych do przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników z zakresu funkcjonowania na międzynarodowych rynkach zamówień publicznych.

2 000 000,00 zł

(w tym dofinansowanie
1 800 000,00 zł)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl -

ogłoszenie konkursu:
  30 maja 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków: 

30 czerwca 2017 r. -

zakończenie naboru wniosków:
6

października 2017 r.

Wsparcie udzielone będzie na realizację projektów: szkoleniowych i doradczych, skierowanych do przedsiębiorców z sektora MMSP i ich pracowników z zakresu funkcjonowania na polskim rynku zamówień publicznych.

20 000 000,00 zł

(w tym dofinansowanie
18 000 000,00 zł)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
-

ogłoszenie konkursu:
  31 marca
2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków:
  30 kwietnia
2017 r.

-

zakończenie naboru wniosków:
30 marca 2018 r.

Projekty dotyczące realizacji przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju.

50 000 000,00 zł

(w tym dofinansowanie
45 000 000,00 zł)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl
-
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy
o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

ogłoszenie konkursu:
31 sierpnia 2017 r.

rozpoczęcie naboru wniosków:
2 października 2017 r.

 zakończenie naboru wniosków:
30 listopada 2017 r.
31 października 2017 r.

Projekt dotyczący powołania i funkcjonowania sektorowej rady ds. kompetencji - sektor motoryzacyjny z uwzględnieniem elektromobilności.

2 200 000,00 zł

(w tym dofinansowanie
2 200 000,00 zł)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl -

 

1Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (www.mr.gov.pl).

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016

Harmonogram naborów wniosków na rok 2015

 

 

Wymagany wkład własny beneficjenta w wysokości min. 10 %.