Zapraszamy do lektury raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym. Publikacja powstała w celu dostarczenia wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w wybranych działach gospodarki. W ramach projektu przeprowadzone zostaną łącznie trzy edycje badań przekrojowych i badania branżowe – na początek – dla trzech wybranych sektorów – sektora finansowego, turystycznego i IT. Przeprowadzenie tych badań we współpracy z ekspertami skupionymi w sektorowych radach ds. kompetencji ma za zadanie zwiększenie wiedzy w zakresie potrzeb w sektorze finansowym.

Raport podsumowuje pierwsze z badań branżowych i został poświęcony analizie funkcjonowania i potrzebom sektora finansowego. Przedstawione w nim analizy i wnioski mogą stanowić podstawę do rekomendowania działań, których adresatami będą przedsiębiorstwa sektora, resorty odpowiedzialne za edukację, szkolnictwo wyższe i rynek pracy, jak również szkoły ponadgimnazjalne i firmy szkoleniowe. Zawarte w tym opracowaniu wyniki mają stanowić fundament do prowadzenia merytorycznej dyskusji i wdrażania polityk publicznych opartych na dowodach w obszarze edukacji i rynku pracy.

Raport został podzielony na pięć głównych części poświęconych kolejno: podsumowaniu najważniejszych wniosków, opisowi zastosowanej metodologii, analizie trendów rozwojowych, charakterystyce dynamiki zmian w obszarze kadrowym i analitycznej diagnozie ilustrującej prawdopodobny kierunek zmian w sektorze w obszarze kompetencyjnym.