Utworzono: 31 sierpnia 2018

Zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

1. Wprowadzenie możliwości rozstrzygania konkursu w częściach w ramach danej rundy konkursowej tj. możliwości publikacji wyników w podziale na sektory w ramach danej rundy. Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 8.7 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu, pkt. 1, 2, 7, 8, dodano pkt 11, str. 50-51

2. Usunięcie ograniczenia dotyczącego ogłaszania kolejnych rund konkursowych nie częściej niż co sześć miesięcy. Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt. 6, str. 12.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Dokumentacja

Utworzono: 20 sierpnia 2018

Informujemy o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

1. Doprecyzowanie w Regulaminie konkursu sektorów, w przypadku których na etapie realizacji projektu IP zakłada możliwość odstąpienia w przypadku wsparcia pracowników dużych firm od ograniczenia 25% wskaźnika produktu dla danego sektora przemysłowego (związanego z reindustrializacją), przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia na poziomie całego typu operacji.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt. 4, str. 12

2. Usunięcie ograniczenia dot. braku możliwości zawierania umów partnerskich pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 5.9 Projekty partnerskie, pkt. 9 i 13 (aktualnie 12), str. 35 i 36.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.