Zmiany do dokumentacji konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 w ramach działania 2.21 POWER 2014 - 2020 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach - „Szkolenia lub doradztwo wynikające  z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji".

1. Wprowadzenie możliwości rozstrzygania konkursu w częściach w ramach danej rundy konkursowej tj. możliwości publikacji wyników w podziale na sektory w ramach danej rundy. Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 8.7 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu, pkt. 1, 2, 7, 8, dodano pkt 11, str. 50-51

2. Usunięcie ograniczenia dotyczącego ogłaszania kolejnych rund konkursowych nie częściej niż co sześć miesięcy. Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu w Podrozdziale 4.1 Podstawowe informacje na temat konkursu, pkt. 6, str. 12.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Dokumentacja