W ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, po etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 wniosków, jeden wniosek został skierowany ponownie do oceny formalnej.

 

Z wniosków pozytywnie ocenionych do negocjacji przekazano pięć projektów.