4 grudnia br. ulega zmianie termin naboru wniosków w konkursie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 31 stycznia 2018 r. 

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • podrozdział 7.1 - Przygotowanie i złożenie wniosku, pkt 9 - strona 17;
  • rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 29.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.

Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Ogłoszenie o konkursie 

Dokumentacja