W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach I rundy konkursowej w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3 informujemy, że jedyny wniosek o dofinansowanie złożony w tej rundzie nie został rekomendowany do przyznania dofinansowania z powodu uzyskania negatywnej oceny na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Jednocześnie PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 31 grudnia do godz. 16:00