Utworzono: 19 lipca 2018

W ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 2 wnioski. Ze względu na zapisy Regulaminu konkursu, z wniosków pozytywnie ocenionych do negocjacji przekazano 1 projekt.

więcej

Utworzono: 21 czerwca 2018

Prezentujemy listę projektów do negocjacji w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-00-010/17, dot. wyboru projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych.

 

Utworzono: 28 lutego 2018

Informujemy o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-010/17 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2

więcej

Utworzono: 15 listopada 2017

Informujemy, że pismem z 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POWER 2014-2020, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, poinformowało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

więcej

Utworzono: 29 kwietnia 2016

Uprzejmie informujemy, iż w „Liście projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu" Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2; Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16; zawieszonej na stronie internetowej PARP w dniu 29 kwietnia 2016 r. pojawiły się omyłki pisarskie.

Obowiązująca lista projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu, z zaznaczeniem zmian oraz Decyzja Prezesa PARP Nr 24/2016 z dnia 31-03-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP oraz Regulamin pracy Komisji Oceny projektów w ramach konkursu Nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 znajdują się poniżej

więcej

Utworzono: 24 lutego 2016

W związku z licznymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców, dotyczącymi katalogu kosztów możliwych do ujęcia jako wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu, Instytucja Pośrednicząca informuje:

więcej

Utworzono: 16 lutego 2016

W związku z licznymi pytaniami od Wnioskodawców w zakresie interpretacji zapisów kryteriów dostępu nr 1 i 12 Instytucja Pośredniczącą informuje, że w zakresie:

więcej