Utworzono: 7 grudnia 2017

W ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, po etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 wniosków, jeden wniosek został skierowany ponownie do oceny formalnej.

więcej

Utworzono: 20 listopada 2017

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, na etapie oceny formalnej pozytwynie oceniono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 34 267 087,06 zł. Wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 15 listopada 2017

Informujemy, że pismem z 20 października 2017 r. Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję IZ POWER 2014-2020, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, poinformowało, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mogą być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

więcej

Utworzono: 29 kwietnia 2016

 Uprzejmie informujemy, iż w „Liście projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu" Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2; Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16; zawieszonej na stronie internetowej PARP w dniu 29 kwietnia 2016 r. pojawiły się omyłki pisarskie.

więcej

Utworzono: 15 kwietnia 2016

21 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 36 493 776,04 PLN zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny formalnej pozostałych wniosków zostały przesłane do Wnioskodawców w dniu dzisiejszym.

Utworzono: 24 lutego 2016

W związku z licznymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców, dotyczącymi katalogu kosztów możliwych do ujęcia jako wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu, Instytucja Pośrednicząca informuje:

więcej

Utworzono: 16 lutego 2016

W związku z licznymi pytaniami od Wnioskodawców w zakresie interpretacji zapisów kryteriów dostępu nr 1 i 12 Instytucja Pośredniczącą informuje, że w zakresie:

więcej