Utworzono: 29 kwietnia 2016

 Uprzejmie informujemy, iż w „Liście projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu" Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2; Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16; zawieszonej na stronie internetowej PARP w dniu 29 kwietnia 2016 r. pojawiły się omyłki pisarskie.

więcej

Utworzono: 15 kwietnia 2016

21 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 36 493 776,04 PLN zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny formalnej pozostałych wniosków zostały przesłane do Wnioskodawców w dniu dzisiejszym.

Utworzono: 24 lutego 2016

W związku z licznymi wątpliwościami, zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców, dotyczącymi katalogu kosztów możliwych do ujęcia jako wydatki kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu, Instytucja Pośrednicząca informuje:

więcej

Utworzono: 16 lutego 2016

W związku z licznymi pytaniami od Wnioskodawców w zakresie interpretacji zapisów kryteriów dostępu nr 1 i 12 Instytucja Pośredniczącą informuje, że w zakresie:

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

PIERWOTNE BRZMIENIE:

Komunikat w zakresie interpretacji sposobu oceny kryterium dostępu nr 12
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

W przypadku trenerów wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin szkoleniowych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku doradców wymagane jest posiadanie wypracowanych, co najmniej 320 godzin doradczych w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców. W przypadku łączenia funkcji trenera i doradcy przez jedną osobę, wymagane jest posiadanie wymaganego doświadczenia zarówno w odniesieniu do trenera, jak i doradcy.

więcej

Utworzono: 12 lutego 2016

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wykazywania w potencjale kadrowym osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, pojawiającymi się w trakcie dyżuru eksperckiego oraz w trakcie spotkania, które odbyło się dnia 21 stycznia br., PARP informuje:

więcej

Utworzono: 1 lutego 2016

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) dysponuje, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy, personelem merytorycznym (trenerzy/doradcy) posiadającymi udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa z obszaru prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

więcej