Data wytworzenia: 02 styczeń 2017

W ramach IV rundy konkursowej trwającej w okresie 1-31 grudnia br., złożony został jeden wniosek o dofinansowanie przez Wnioskodawcę Pro-Development Sp. z o.o. o tytule „Doradztwo w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia „Rewitalizacja i przebudowa obiektów na Terenie Centralnym BIS" realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym". Kwota dofinansowania złożonego wniosku wynosi: 386 100,00 PLN.

więcej

Data wytworzenia: 12 grudzień 2016

W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-006/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Prezesa PARP Nr 63/2016 z dnia 02-09-2016 r. oraz 67/2016 z dnia 13-09-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej

Data wytworzenia: 12 grudzień 2016

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach I rundy konkursowej w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3 informujemy, że jedyny wniosek o dofinansowanie złożony w tej rundzie nie został rekomendowany do przyznania dofinansowania z powodu uzyskania negatywnej oceny na etapie oceny formalno-merytorycznej.

więcej

Data wytworzenia: 01 grudzień 2016

W ramach III rundy konkursowej trwającej w okresie 1 listopada br. – do 30 listopada br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 31 grudnia br., do godz. 16:00.

Data wytworzenia: 02 listopad 2016
W ramach II rundy konkursowej trwającej w okresie 1 października sierpnia br. – do 31 października br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 30 listopada br., do godz. 16:00.
Data wytworzenia: 03 październik 2016
Data wytworzenia: 23 sierpień 2016

W związku z otrzymanym protestem, dotyczącym oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, zmianie uległa lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie.

więcej