Utworzono: 13 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16. Dofinansowanie zostało przyznane 46 projektom.

W związku z wysoką jakością złożonych projektów PARP zdecydowała o zwiększeniu budżetu przeznaczonego na konkurs.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 52 735 414,24 zł. Łączna wartość planowanych do realizacji projektów to 56 935 049,38 zł.

 

Utworzono: 6 grudnia 2016

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 27 lipca 2016

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 15 czerwca 2016

W związku z rozpoczęciem prac nad kształtem Rocznego Planu Działania na 2017 rok dot. Działania 2.2 PO WER pt. „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", PARP zwraca się do Państwa z prośbą o wsparcie tego procesu poprzez odpowiedź na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Państwa odpowiedzi i sugestie proszę przekazać w terminie do 24 czerwca 2016 roku do godziny 16.00 na adres e-mail wskazany w ankiecie.

więcej

Utworzono: 31 maja 2016

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi możliwości zagregowania w wymaganym terminie deklaracji o niekaralności w ramach Działania 2.2 PO WER pt. : „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców", nr POWR-02.02.00-IP.09-00-002/16,

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

W związku z zapisami rozdziału 10 Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach Działania 2.2 POWER pt.: „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców"

więcej

Utworzono: 25 maja 2016

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana w Podrozdziale 7.2 pkt. 5 Regulaminu Konkursu Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16.

więcej