Utworzono: 1 grudnia 2016

W ramach III rundy konkursowej trwającej w okresie 1 listopada br. – do 30 listopada br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 31 grudnia br., do godz. 16:00.

Utworzono: 2 listopada 2016
W ramach II rundy konkursowej trwającej w okresie 1 października sierpnia br. – do 31 października br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 30 listopada br., do godz. 16:00.
Utworzono: 20 kwietnia 2016

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020, mając na względzie zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16 uznawane będą koszty związane z realizacją działań szkoleniowych

 

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2016

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w opisie potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnera/ów należy wykazać tylko posiadany potencjał kadrowy, w szczególności osoby na stałe współpracujące (zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy z wolontariuszem) i planowane do oddelegowania do projektu, a nie tych, które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie).

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2016

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020, mając na względzie zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16 uznawane będą koszty związane z realizacją działań szkoleniowych tj.:

więcej

Utworzono: 15 marca 2016

Data rozpoczęcia realizacji projektu nie jest późniejsza niż 9 miesięcy od ostatecznego terminu składania wniosków dla konkursu.

więcej