Utworzono: 1 grudnia 2016

W ramach III rundy konkursowej trwającej w okresie 1 listopada br. – do 30 listopada br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 31 grudnia br., do godz. 16:00.

Utworzono: 2 listopada 2016
W ramach II rundy konkursowej trwającej w okresie 1 października sierpnia br. – do 31 października br. nie złożono wniosków o dofinansowanie. PARP uruchomiła kolejną rundę konkursową, która trwać będzie do 30 listopada br., do godz. 16:00.
Utworzono: 3 października 2016

W ramach I rundy konkursowej trwającej w okresie 31 sierpnia br. - 30 września br., złożony został jeden wniosek o dofinansowanie przez Wnioskodawcę Pro-Development Sp. z o.o. o tytule „Doradztwo w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia „Rewitalizacja i przebudowa obiektów na Terenie Centralnym BIS" realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym". Kwota dofinansowania złożonego wniosku wynosi: 425 702,44 PLN.

więcej

Utworzono: 8 lipca 2016

W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Prezesa PARP Nr 35/2016 z dnia 9-05-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2016

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020, mając na względzie zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16 uznawane będą koszty związane z realizacją działań szkoleniowych

 

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2016

Zgodnie z treścią Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w opisie potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnera/ów należy wykazać tylko posiadany potencjał kadrowy, w szczególności osoby na stałe współpracujące (zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę o współpracy z wolontariuszem) i planowane do oddelegowania do projektu, a nie tych, które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować (np. na umowę zlecenie).

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2016

Zgodnie z §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO WER 2014-2020, mając na względzie zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jako kwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w projektach składanych do konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16 uznawane będą koszty związane z realizacją działań szkoleniowych tj.:

więcej