W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ projektu 1 B, wniosek Polskiej Izby Motoryzacji na kwotę dofinansowania 2 087 203,20 zł po pozytywnej ocenie formalnej został skierowany do oceny merytorycznej.

Zobacz listę projektów

Zobacz listę projektów

Zobacz listę projektów

Zobacz listę projektów