Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2, na etapie oceny formalnej pozytwynie oceniono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 34 267 087,06 zł. Wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej.