Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16. Dofinansowanie zostało przyznane 46 projektom.

W związku z wysoką jakością złożonych projektów PARP zdecydowała o zwiększeniu budżetu przeznaczonego na konkurs.

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 52 735 414,24 zł. Łączna wartość planowanych do realizacji projektów to 56 935 049,38 zł.