W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi możliwości zagregowania w wymaganym terminie deklaracji o niekaralności w ramach Działania 2.2 PO WER pt. : „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców", nr POWR-02.02.00-IP.09-00-002/16, pod adresem:

http://power.parp.gov.pl/zarzadzanie-strategiczne-przedsiebiorstw/dokumentacja-do-dzialania-2-2-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-projektu-1-2015-r

zamieszczono zaktualizowane wzory deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).