W związku z zapisami rozdziału 10 Regulaminu Konkursu ogłoszonego w ramach Działania 2.2 POWER pt.: „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców" nr POWR-02.02.00-IP.09-00-002/16 odnośnie dokumentów wymaganych do podpisania umowy zamieszczono wzory deklaracji Wnioskodawcy o niekaralności o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).