Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana w Podrozdziale 7.2 pkt. 5 Regulaminu Konkursu Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16. Zgodnie z nowymi zapisami wezwanie Projektodawcy do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto, w związku z pomyłką pisarską, dokonano korekty Karty Oceny Merytorycznej w części E „kryteria premiujące", kryterium nr 1, waga punktowa została zmieniona z 18 pkt na 7 pkt.