Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do przedstawicieli MMSP w zakresie z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski (nr konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17).

Uwagi w wersji elektronicznej można zgłaszać w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r. za pośrednictwem formularza.
Informujemy, że załączniki o nr 1-3, 5-9, 13-14 oraz nr 15 nie podlegają konsultacjom w zakresie ich zgodności z dokumentami wskazanymi przez Instytucję Pośredniczącą POWER, w szczególności z przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju jako obowiązujące, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 14 września 2016 roku, zatwierdzającą ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w przedmiotowym konkursie.