Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 31 stycznia do 6 lutego 2018 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że załączniki o nr 1-6, 8-9, 11-12 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu i premiujące w konkursie.