Utworzono: 26 listopada 2017
Utworzono: 11 października 2016

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16, Działanie 2.12 PO WER 2014-2020 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", poniżej opublikowana została lista wniosków po ocenie strategicznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Zastępcy Prezesa PARP nr 45/2016 z dnia 7-07-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej

Utworzono: 9 września 2016

Do etapu oceny strategicznej w ramach Konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zostało zakwalifikowanych 8 wniosków o dofinasowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 954 147,56 PLN. Wnioski te na etapie oceny merytorycznej uzyskały od każdego z oceniających bezwarunkowo minimum 60% punktów w każdej części oceny oraz spełniają wszystkie kryteria dostępu, które były oceniane na etapie oceny merytorycznej oraz kryteria horyzontalne.

więcej

Utworzono: 26 lipca 2016

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanej do oceny merytorycznej. Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych". Konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.11 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 677 465,36 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej