Utworzono: 29 kwietnia 2016

Uprzejmie informujemy, iż w „Liście projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu" Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 2; Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16; zawieszonej na stronie internetowej PARP w dniu 29 kwietnia 2016 r. pojawiły się omyłki pisarskie.

Obowiązująca lista projektów podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu, z zaznaczeniem zmian oraz Decyzja Prezesa PARP Nr 24/2016 z dnia 31-03-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP oraz Regulamin pracy Komisji Oceny projektów w ramach konkursu Nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16 znajdują się poniżej

więcej

Utworzono: 15 kwietnia 2016

21 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 36 493 776,04 PLN zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Pisma informujące o negatywnym wyniku oceny formalnej pozostałych wniosków zostały przesłane do Wnioskodawców w dniu dzisiejszym.

więcej