W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Prezesa PARP Nr 35/2016 z dnia 9-05-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.