Utworzono: 30 marca 2017

W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, wraz z uzyskaną liczbą uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania.

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2016

W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-006/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Prezesa PARP Nr 63/2016 z dnia 02-09-2016 r. oraz 67/2016 z dnia 13-09-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej

Utworzono: 12 grudnia 2016

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach I rundy konkursowej w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3 informujemy, że jedyny wniosek o dofinansowanie złożony w tej rundzie nie został rekomendowany do przyznania dofinansowania z powodu uzyskania negatywnej oceny na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Utworzono: 3 października 2016

W ramach I rundy konkursowej trwającej w okresie 31 sierpnia br. - 30 września br., złożony został jeden wniosek o dofinansowanie przez Wnioskodawcę Pro-Development Sp. z o.o. o tytule „Doradztwo w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia „Rewitalizacja i przebudowa obiektów na Terenie Centralnym BIS" realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym". Kwota dofinansowania złożonego wniosku wynosi: 425 702,44 PLN.

więcej

Utworzono: 13 września 2016

9 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 874 294,52 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 23 sierpnia 2016

W związku z otrzymanym protestem, dotyczącym oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach konkursu POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, zmianie uległa lista rankingowa złożonych wniosków o dofinansowanie.

więcej

Utworzono: 8 lipca 2016

W związku z zakończeniem procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-003/16, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3, poniżej opublikowana została Lista projektów podlegających ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Prezesa PARP Nr 35/2016 z dnia 9-05-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

więcej