Utworzono: 6 grudnia 2016

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 5 października 2016

Informujemy, że 66 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 78 131 144,87 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 21 września 2016

Informujemy, że 63 64 wnioski opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 75 734 593,70 76 245 081,70 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 27 lipca 2016

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

więcej

Utworzono: 23 maja 2016

Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Wnioskodawcy, tytule projektu, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, kwocie wnioskowanego dofinansowania oraz koszcie całkowitym, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 34 617 833,61 zł PLN. Do dnia 24.05.2016 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.

więcej

Utworzono: 14 kwietnia 2016