W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16, Działanie 2.12 PO WER 2014-2020 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych", poniżej opublikowana została lista wniosków po ocenie strategicznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do przyznania dofinansowania oraz rekomendowanymi kwotami dofinansowania wraz z Decyzją Zastępcy Prezesa PARP nr 45/2016 z dnia 7-07-2016 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w PARP.

Zgodnie z zapisami Rocznego Planu Działania PARP na rok 2016 oraz Regulaminu konkursu, w ramach konkursu możliwy był wybór 5 projektów dla 5 różnych sektorów, które uzyskają największą liczbę punktów na ocenie strategicznej, przy czym musi ona wynosić co najmniej 60 pkt i w każdym z kryteriów ocenianych na podstawie studium wykonalności sektorowej rady projekt musi otrzymać minimum 60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium rad sektorowych. Biorąc jednak pod uwagę, iż wymaganą liczbę punktów uzyskało 6 wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących powołania Sektorowych Rad ds. kompetencji w różnych sektorach, PARP wystąpiła do IZ PO WER o zgodę na objęcie wsparciem 6 projektów. IZ przychyliła się do wniosku PARP i ostatecznie, zgodnie z rekomendacją Komisji Oceny Projektów, wsparciem w konkursie zostanie objętych 6 projektów, które w wyniku oceny strategicznej uzyskały powyżej 60 punktów.