Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanej do oceny merytorycznej. Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych". Konkurs nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.11 wniosków opiewających na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 23 677 465,36 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.