Informujemy, że 63 64 wnioski opiewające na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 75 734 593,70 76 245 081,70 PLN, zostało ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.