Do etapu oceny strategicznej w ramach Konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16 Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zostało zakwalifikowanych 8 wniosków o dofinasowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 15 954 147,56 PLN. Wnioski te na etapie oceny merytorycznej uzyskały od każdego z oceniających bezwarunkowo minimum 60% punktów w każdej części oceny oraz spełniają wszystkie kryteria dostępu, które były oceniane na etapie oceny merytorycznej oraz kryteria horyzontalne.