Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Wnioskodawcy, tytule projektu, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, kwocie wnioskowanego dofinansowania oraz koszcie całkowitym, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 34 617 833,61 zł PLN. Do dnia 24.05.2016 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.