Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 maja 2016 r. ogłaszającego wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, typ projektu 1 w ramach Działania 2.2 PO WER, pt.: „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 projektów, które zostały skierowane do oceny merytorycznej w związku z zakończenia etapu procedury odwoławczej, od wyników oceny formalnej. Rekomendację KOP do dofinansowania otrzymały 2 projekty.

Zaktualizowana Lista rankingowa zawierająca informacje o: numerze projektu, nazwie Wnioskodawcy, tytule projektu, liczbie uzyskanych punktów, decyzji Komisji Oceny Projektów, kwocie wnioskowanego dofinansowania oraz koszcie całkowitym, znajduje się poniżej niniejszego komunikatu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania rekomendowanych projektów znajdujących się na liście rankingowej wynosi 36 671 027,61 zł PLN.

Do dnia 28.07.2016 r. informacja o wynikach oceny wniosku zostanie wysłana do Wnioskodawców.