Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl w terminie: od 30 czerwca 2017 r. do 6 października 2017 r. 29 września 2017 r.  (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty szkoleniowo-doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników),
 2. Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników). W ramach świadczonego doradztwa przedsiębiorcy m.in. otrzymają wsparcie doradcze w zakresie przygotowywania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełniania warunków, poszukiwania konsorcjantów, którzy razem spełniają warunki postępowania,
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania przedsiębiorców sektora MMSP do wykorzystywania instrumentów e-zamówień (działanie obligatoryjne w momencie wejście w życie przepisów i procedur umożliwiających stosowanie e-zamówień),
 4. Monitorowanie udziału przedsiębiorstw objętych projektem w rynku zamówień publicznych w Polsce.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami mogą być:

 1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
 4. branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
 5. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 6. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
 7. przedsiębiorcy.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Dostępna w konkursie alokacja w podziale na makroregiony wynosi 20 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektów w podziale na makroregiony wynosi 18 000 000,00 zł. (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektów).

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 93.

Pełna dokumentacja do działania 2.2, typ projektu 2