Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji"
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-007/17 na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 30 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 18 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt szkoleniowo-doradczy skierowany do przedstawicieli MMSP, dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskają wiedzę z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

 1. Bieżąca analiza rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora MMSP.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców z sektora MMSP w zagranicznych zamówieniach publicznych lub zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych w oparciu o wyniki analizy, o której mowa w pkt 1.1.
 3. W celu jak najlepszego przygotowania przedsiębiorców do międzynarodowego rynku zamówień publicznych w ramach projektu musi być prowadzony bieżący monitoring międzynarodowych przetargów ogłaszanych zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe instytucje publiczne, na podstawie, których zostanie opracowany program szkoleniowy pokazujący możliwości oraz zasady i warunki ubiegania się o konkretne zamówienie.
 4. Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych skierowanych do polskich przedsiębiorców z sektora MMSP z zakresu ubiegania się o zagraniczne zamówienia publiczne lub zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych.
 5. Monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.
Wnioskodawcami mogą być:

 1. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 3. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
 4. branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029),
 5. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2016 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 6. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881),
 7. przedsiębiorcy.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Dostępna w konkursie alokacja wynosi 2 000 000,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 800 000,00 zł. (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 do 93.

Pełna dokumentacja do Działania 2.2, typ projektu 2, w tym Regulamin konkursu