Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMSP

Z przeprowadzonych badań rynku partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) w Polsce zrealizowanych na przełomie 2011/2012 roku w ramach projektu systemowego PARP Partnerstwo publiczno-prywatne (PO KL) wynika, że 40% badanych przedsiębiorców nie słyszało o możliwości nawiązania współpracy z sektorem publicznym w formule ppp. Wśród badanych przedsiębiorców, którzy byli świadomi, czym jest ppp, jedynie 2% posiada jakiekolwiek doświadczenia w tym obszarze. Większość przedsiębiorców, którzy słyszeli o ppp, nie czuje się dobrze poinformowanymi, co do natury tej formuły, tym samym przedsiębiorcy nie rozpoznają tej metody współpracy z sektorem publicznym, jako szansy budowania swojej przewagi konkurencyjnej na rynku. Partnerstwo publiczno-prywatne to wciąż innowacyjna metoda realizacji zadań publicznych w Polsce, rozwijająca się zbyt wolno do potrzeb inwestycyjnych sektora publicznego. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Te najważniejsze po stronie MMSP to brak świadomości o możliwościach wykorzystania ppp do budowania pozycji firmy na rynku, brak specjalistycznej wiedzy powalającej skutecznie przejść przez procedurę wyboru partnera prywatnego, w końcu brak umiejętności budowania konsorcjów czy partnerstw na rzecz realizacji tego typu przedsięwzięć w kontraktach 15-20 letnich. Doświadczenia firm posiadających doświadczenie w realizacji przedsięwzięć ppp wskazują, że tego typu projekty stabilizują pozycję firmy na rynku i budują potencjał na przyszłość.
Rynek ppp w Polsce charakteryzuje się tym, że głównymi inicjatorami przedsięwzięć ppp są samorządy lokalne, stąd też 80% wszystkich inicjatyw ppp to projekty, których wartość nie przekracza 50 mln zł, a ich średnia wartość to 26 mln. zł., stąd też rosnące zainteresowanie sektora MMŚP możliwością angażowania się w tego typu projekty.

Jakie działania będą dofinansowane:

Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMSP w zakresie:
• zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
• przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym ora z procesu negocjacji.
O możliwość realizacji powyższych działań w roku 2016 będzie można się ubiegać w ramach 2 konkursów.

O dofinasowanie ubiegać się mogę

• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
• partnerzy społeczni;
• przedsiębiorcy, posiadający doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu partnerstw publiczno-prywatnego skierowanych do przedsiębiorców;
• przedsiębiorcy z sektora MMŚP, którzy chcieliby zbudować własny potencjał do realizacji przedsięwzięć ppp poprzez zwiększenie kompetencji pracowników, budowania konsorcjów czy partnerstw na rzecz realizacji konkretnego przedsięwzięcia ppp oraz tych, którzy potrzebują specjalistycznego wsparcia w postępowaniach o wybór partnera prywatnego.

Ostateczni odbiorcy działań projektowych:

Projekty realizowane w ramach konkursów muszą być skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników.
Docelowy wskaźnik MMSP objętych wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2016 to 591 przedsiębiorców.

Kwota dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinasowania projektu wynosi 90% wartości projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego (zebranego od przedsiębiorców lub zabezpieczonego samodzielnie lub przez partnerów projektu) w pieniądzu w wysokości, co najmniej 10 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.

Aplikacja SOWA - przygotowanie wniosku o dofinansowanie