Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację działań doradczych, kierowanych do przedstawicieli MMSP w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz procesu negocjacji.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 12 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://lsi1420.parp.gov.pl/konsultacja_spoleczna/f7PzPnSqmXfoo3nD

Informujemy, że załączniki o nr 1-2, 4-9, 11-14 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w konkursie (uchwała nr 33 KM PO WER z 24 listopada 2015 r).