Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Wyniki corocznych ogólnopolskich badań Bilansu Kapitału Ludzkiego realizowane na zlecenie PARP w latach 2009-2014 wskazują, że:

 • 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy,
 • 30% przedsiębiorców spośród nieinwestujących w rozwój pracowników jako główną przyczynę wskazuje brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej na ich potrzeby.
 • problemy te w największym stopniu dotyczą najmniejszych firm w Polsce.

W świetle przytoczonych badań niezbędne jest uruchomienie działań mających na celu zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji do potrzeb przedsiębiorców. Dlatego też, PARP (w ramach Działania 2.12 PO WER Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki) zamierza stworzyć, a następnie wspierać funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. kompetencji, które umożliwią przedsiębiorcom oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz pozwolą na zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach.

Do zadań Sektorowych Rad ds. Kompetencji będzie należało m.in:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze,
 • współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
 • określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze oraz zlecanie ww. badań,
 • identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,
 • przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
 • przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Z Działania 2.12 PO WER mogą skorzystać:

 • Przedsiębiorcy,
 • Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,
 • Partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • Organizacje pracodawców,
 • Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła,
 • Organizacje związkowe.

Kwota dofinansowania - wsparcie może wynieść do 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogłoszenie konkursu: W ramach konkursu wybrany zostanie podmiot pełniący funkcję Sekretariatu danej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Pilotażowy konkurs na 5 pierwszych Rad ogłoszony 29 lutego 2016 roku.

Daty najbliższych konkursów znajdują się w Harmonogramie naboru wniosków.

Poniżej prezentujemy Kryteria wyboru Sektorowych Rad ds. Kompetencji (polska i angielska wersja językowa).