Utworzono: 28 lipca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności (nr konkursu POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17).

Projekt dotyczy sektora motoryzacyjnego (w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90).

Uwagi w wersji elektronicznej można zgłaszać w terminie od 28 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że załączniki o nr 1-9, 18 oraz 22-24 nie podlegają konsultacjom w zakresie ich zgodności z dokumentami wskazanymi przez Instytucję Pośredniczącą POWER, w szczególności z przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju jako obowiązujące, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" oraz uchwałą Komitetu Monitorującego z dnia 21 czerwca 2017 roku, zatwierdzającą ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych oraz kryteria dostępu w przedmiotowym konkursie.

Utworzono: 25 stycznia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów dotyczących utworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

więcej

Utworzono: 30 listopada 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zaprasza podmioty zainteresowane powstaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do udziału w konsultacjach Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu na utworzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

więcej

Utworzono: 20 listopada 2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.12 PO WER „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" zaprasza podmioty zainteresowane powstaniem Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do udziału w konsultacjach Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu na utworzenie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

więcej

Podkategorie

Nabór wniosków,

Dokumentacja,

Generator wniosków