Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym (6 kwietnia, Warszawa) poświęconym Akademii Menadżera MŚP.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Do konkursu przystąpić mogą również:

  • organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
  • organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe;
  • przedsiębiorcy.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia kadrze menadżerskiej MŚP w formie szkoleń i doradztwa.

Do wsparcia zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion, realizowanych przez Beneficjentów/Operatorów. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a kwota dofinansowania to 50 020 650,00 PLN.

Warunki projektów, jakie powinny być spełnione, to:

  • okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy;
  • projekt nie może rozpocząć się później niż 3 miesiące od daty rozstrzygnięcia.

Przykładowe inwestycje/działania, jakie można zrealizować z programu, to m. in.: diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa, diagnoza luk kompetencyjnych, szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, skierowane do kadry zarządzającej przedsiębiorstw MŚP.

Rejestracja