Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski - konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18.

Konkurs ten stanowi uzupełnienie naboru wniosków w ramach poprzedniego konkursu z działania 2.2 P0WER z 2017 r. i dotyczy makroregionu 3 (województwo: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie).

Uwagi można zgłaszać w terminie od 30 lipca do 6 sierpnia 2018 r., godz. 10.00

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza.

Informujemy, że załączniki o nr 1-6, 8 oraz 12-13 podlegają konsultacjom tylko w zakresie ich zgodności z dokumentami przekazanymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w szczególności z „Minimalnym zakresem regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", uchwałami Komitetu Monitorującego zatwierdzającymi kryteria wyboru projektów”.