Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej POWER.