Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ogłosiła konkurs Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku* typ projektu 2: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych. W ramach konkursu dofinansowany zostanie projekt szkoleniowo-doradczy z zakresu zamówień publicznych, dzięki któremu przedsiębiorcy z sektora MMŚP będą mieli zapewniony dostęp do praktycznej wiedzy z tego obszaru. Działania w ramach dofinansowanego projektu muszą koncentrować się na przedsiębiorstwach zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Pula środków konkursie wynosi 3 188 406,00 zł, w tym maksymalna kwota dofinansowania projektu to 2 869 565,40 zł (co stanowi 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu). Wnioskodawcy są zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wnioski można będzie będzie składać od 31 października do 30 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

W ramach konkursu zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych, które będzie skierowane do zainteresowanych przedsiębiorców z województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.

* Konkurs POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18 (krajowe zamówienia publiczne)

Strona konkursu