Wydłużenie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu następującej zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18: Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie.

Obowiązujący termin składania wniosków: od 31 października 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. do godz. 12:00

Zmiana została uwzględniona w Regulaminie konkursu:

  • Rozdział 7 – Procedura przygotowania i składania wniosku, pkt 7) - strona 12,
  • Rozdział 12 – Harmonogram konkursu, w zakresie terminów składania wniosków o dofinansowanie projektów – strona 20.

Zmiana załączników nr 9, 11 i 12 do Regulaminu konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18

W związku z omyłką, zmianie ulegają 3 załączniki do Regulaminu konkursu:

  • Załącznik 9 - Wzór oświadczenia wykaz zrealizowanych projektów usług szkoleniowych lub doradczych,
  • Załącznik 11 - Minimalny zakres usług,
  • Załącznik 12 – Wzór umowy z beneficjentem.

Powyższe zmiany nie wpływają na alokacje konkursu, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu i załączników nie ulegają zmianie.