Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji w zakresie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatne. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-006/16 na realizację projektów szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl, a następnie złożyć pisemnie w PARP z dopiskiem „Konkurs PO WER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne" (PPP) albo za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP w terminie: od 28 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Decyduje chwila złożenia wniosku do PARP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące realizację działań szkoleniowych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej działania:

1) analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku o której mowa w pkt. 1).

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcami mogą być:

a) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
b) podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
c) reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
d) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ((Dz.U. z 2015 r. nr 2029),
e) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
f) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),
g) przedsiębiorcy.

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

Kwota alokacji na konkurs wynosi 4 000 000,00 zł, w tym kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 600 000,00 zł.

Sposób uzupełniania braków formalnych i oczywistych omyłek został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

Maksymalna wysokość dofinansowania to 90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Pełna dokumentacja do Działania 2.2, typ projektu 3