Istotnym elementem realizacji projektu przez Beneficjenta jest właściwe informowanie społeczeństwa o wsparciu projektu realizowanego przy współudziale ze środków Unii Europejskiej.

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój jak i wszystkie dokumenty oraz oznakowania dostępne są poniżej bądź w serwisie programu Wiedza Edukacja Rozwój